top of page
Stadgar för Hvitfeldtska Elevkår

 

Stadgar är de interna regler vi som elevkår måste följa. De kan endast ändras under årsmötet, och de nuvarande stadgarna reviderades senast på årsmötet den 3 mars 2023. Stadgarna har funnits sedan de antogs vid årsmötet den 11 maj 2014.

Elevkårens nuvarande stadgar

Antagen årsmötet 11 maj 2014

Senast reviderad årsmötet 3 mars 2023

§1 Syfte

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs syfte är att skapa en mer givande och underhållande skoltid för sina medlemmar genom att tillvarata

             sina medlemmars akademiska, fackliga, ideella och sociala intressen.

 

§2 Organisation

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs juridiska namn är Hvitfeldtska Elevkår.

mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter kårstyrelsen. 

mom 3 Hvitfeldtska Elevkår är partipolitiskt och religiöst obundet.

mom 4 Hvitfeldtska Elevkår har sitt säte i Göteborg

mom 5 Hvitfeldtska Elevkår är en ideell förening 

mom 6 Hvitfeldtska Elevkår eftersträvar jämställdhet och jämlikhet inom verksamheten. 

mom 7 Hvitfeldtska Elevkår ska använda sitt ekonomiska överskott till att främja fler medlemmars deltagande på kårens

             aktiviteter.

 

§3 Medlemskap

mom 1 Hvitfeldtska Elevkår är öppet för alla elever på Hvitfeldtska Gymnasiet att gå med i. 

mom 2 Medlemskap för Hvitfeldtska Elevkår gäller från och med inköpstillfälle fram till elevens studentdag (upp till 4

             verksamhetsår). 

mom 3 Medlemsavgiften fastställs av Hvitfeldtska Elevkårs årsmöte.

mom 4 För att bli medlem krävs:

         − Att personen är inskriven på Hvitfeldtska Gymnasiet

         − Att eleven ansöker om ett medlemskap

         − Att eleven betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift

         − Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan

mom 5 Stödmedlemskap är öppet för alla. För att bli stödmedlem krävs:

          − Att personen betalar den bestämda summan på 100 kr per verksamhetsår

          − Att personen ansöker om ett medlemskap

          − Att kårstyrelsen för Hvitfeldtska Elevkår godkänner ansökan

mom 6 Medlemskapet avslutas om:

          − Medlemmen ansöker om utträde. 

          − Medlemmen har blivit utesluten ur Hvitfeldtska Elevkår.

 

§4 Årsmöte

mom 1 Ett årsmöte hålls en fredag mellan sista veckan i februari och andra veckan i mars.

mom 2 Årsmötet får inte hållas på skollov, helgdagar eller andra dagar då Hvitfeldtska Gymnasiet inte är öppet. 

mom 3 Årsmötet kallas av Elevkårsstyrelsen minst fyra (4) veckor innan det ska hållas. 

mom 4 Alla medlemmar inkl. stödmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på årsmötet. 

mom 5 Alla medlemmar exkl. stödmedlemmar har en (1) individuell röst på årsmötet. 

mom 6 Motioner till årsmötet ska lämnas in till Elevkårsstyrelsen minst två (2) veckor innan årsmötet ska hållas. 

mom 7 Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst två (2) dagar före årsmötet. 

mom 8 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas: 

          − Mötets öppnande

          − Fastställande av röstlängd

          − Val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare

          − Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

          − Godkännande av dagordningen

          − Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut

          − Behandling av propositioner 

          − Behandling av motioner från medlemmar

          − Revisionsberättelse

          − Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet

          − Val av ordförande

          − Val av vice ordförande

          − Val av ledamöter

          − Val av revisorer

          − Val av valberedning

          − Övriga frågor

          − Mötets avslutande

mom 9 Årsmötet ska protokollföras.

mom 10 På Elevkårsstyrelsen, revisorerna eller en majoritet av medlemmarnas begäran kan ett extra årsmöte inkallas. 

mom 11 ett extrainkallat årsmöte kallas av Elevkårsstyrelsen senast två (2) veckor innan det ska hållas

mom 12 vid ett extrainkallat årsmöte ska propositioner finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor innan det ska

               hållas

mom 13 vid ett extrainkallat årsmöte ska motioner skickas till kårstyrelsen senast en (1) vecka innan det ska hållas

mom 14 Alla medlemmar inkl. stödmedlemmar har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på ett extrainkallat årsmöte

mom 15 Alla medlemmar exkl. stödmedlemmar har en (1) individuell röst på ett extrainkallat årsmöte.

mom 16 ett extrainkallat årsmöte får inte hållas på skollov, helgdagar eller när Hvitfeldtska gymnasiet är inte är öppet.

 

§5 Omröstning

mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller en enkel majoritet vid omröstning

mom 2 Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det. 

mom 3 Vid personval måste alla röstande rösta på det antal som ska väljas.

mom 4 Vid personval gäller att:

         − Om flera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dem.

         − Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta

 

§6 Elevkårsstyrelse

mom 1 Elevkårsstyrelsen är ansvarig för förvaltandet av Hvitfeldtska Elevkår mellan två årsmöten.

mom 2 Elevkårsstyrelsen ska väljas av årsmötet. 

mom 3 Elevkårsstyrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomisk berättelse där de redogör för

             året som gått. 

mom 4 Elevkårsstyrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) personer.

mom 5 om ordförande avgår tillsätts vice ordförande och styrelsen väljer inom sig en ny vice ordförande

mom 6 om vice ordförande avgår väljer styrelsen inom sig en ny vice ordförande

mom 7 om både ordförande och vice ordförande avgår skall styrelsen kalla till ett extrainkallat årsmöte där en ordförande och vice

             ordförande ska väljas

mom 8 Om en ledamot avgår tillsätts eventuell suppleant som ordinarie ledamot

 

§7 Valberedning

mom 1 Valberedningen ska väljas av årsmötet. 

mom 2 Valberedningen ska bestå av minst två (2) personer. 

mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av kårstyrelse, revisorer och en ny

             valberedning för Hvitfeldtska Elevkår. 

 

§8 Revision

mom 1 Revisorer väljs av årsmötet. 

mom 2 Revisorerna ska vara två (2) till antalet.

mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Hvitfeldtska Elevkår utövar.

mom 4 Revisorerna har till uppgift att:

         − Ha insyn i Hvitfeldtska Elevkårs räkenskaper, verksamhet och bokslut

         − Avlämna en revisionsberättelse senaste fem (5) dagar före Årsmötets öppnande

mom 5 I sin revisionsberättelse ska revisorerna:

         − Beskriva hur revisionen har gått till.

         − I de eventuella fall då Elevkårsstyrelsens beslut inte överensstämmer med Årsmötets beslut eller Hvitfeldtska Elevkårs stadgar, påvisa det för Årsmötet

         − I de eventuella fall då Hvitfeldtska Elevkår grovt missköt i annat avseende, påvisa det för årsmötet. 

         − Uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. 

 

§9 Redovisningsår

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs verksamhetsår löper mellan två årsmöten.

mom 2 Hvitfeldtska Elevkårs bokföringsår följer kalenderåret.

mom 3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret. 

 

§10 Avstängning 

mom 1 Elevkårsstyrelsen kan stänga av en medlem om hen motverkar organisationens syfte

mom 2 avstängningen prövas på årsmötet där den avstängde äger rätt att närvara

mom 3 avstängd medlem har ej rätt till kårens förmåner

 

§11 Uteslutning

mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet. 

mom 2 Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Hvitfeldtska Elevkårs syfte såsom fastställs i den här stadgan eller

             avsiktligt skadat för Hvitfeldtska Elevkårs verksamhet

mom 3 Uteslutning kan ske om medlemmen själv så önskar, vilket ska yttras skriftligen till styrelsen

 

§12 Tolkning av stadgan

mom 1 vid oklarheter rörande stadgan är det Elevkårsstyrelsens tolkning som gäller

mom 2 beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där tolkningen kan avgöras

 

§13 Ändring av stadgan

mom 1 för att ändra i den här stadgan krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte

mom 2 ändring i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat, om inte årsmötet beslutar annat.

 

§14 Upplösning

mom 1 Upplösning av Hvitfeldtska Elevkår kan enbart ske om årsmötet så beslutar vid två efterföljande ordinarie årsmöten 

mom 2 Vid upplösning av Hvitfeldtska Elevkår ska alla ekonomiska och materiella tillgångar erhållas utav föreningen Gamla Hvitfeldtare (organisationsnummer: 857200-5273)

mom 3 För att Hvitfeldtska Elevkår ska upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion eller proposition till årsmötet. 

mom 4 För att en upplösning ska ske krävs en kvalificerad majoritet (5/7), vid en ordinarie årsmöte, förutsatt att samma beslut skett föregående årsmöte.

 

§15 Reglemente

mom 1 Hvitfeldtska Elevkårs reglemente är en bilaga till stadgan

mom 2 Reglementet är bas för Elevkårsstyrelsen, utskott, kommittéer, föreningar och kårklubbar.

mom 3 Till reglementet finns ett flertal styrdokument

mom 4 Vid oklarheter rörande reglementet är det Elevkårsstyrelsens tolkning som gäller

mom 5 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte där tolkningen kan avgöras

mom 6 För att ändra i reglementet krävs konsensus bland Elevkårsstyrelens medlemmar vid ett styrelsemöte, eller två 

             tredjedelars (2/3) majoritet vid ett ordinarie årsmöte

mom 7 Ändringen i reglementet börjar gälla när protokoll från styrelsemötet eller årsmötesprotokollet är justerat, om inte mötet

             beslutar annat

mom 8 För att reglementet ska upphöra måste Elevkårsstyrelsen på ett styrelsemöte med konsensus ha beslutat så, samt skriva en

              proposition till nästkommande ordinarie årsmöte, där det tydligt framgår varför upphörandet ska ske. Det är sedan upp     

              till årsmötet att besluta ang. upphörande av reglementet

 

§16 Kandidatur och motkandidatur

mom 1 Kandidater ska offentliggöras genom en valbilaga senast en vecka innan årsmötet. Valbilagan offentliggörs av den sittande

             styrelsen.

mom 2 Kandidatur kan endast väckas genom att meddela valberedningen senast åtta dagar innan årsmötet.

mom 3 Endast kandidater som står med i valbilagan är valbara.

bottom of page